“Sleeping Cupid” Amur Kochishvili

“Collection” Nodar Khokhobashvili

“Wish-tree” Maia Ramishvili

“Hookah” Mamuka Didebashvili